NSGs Integritetspolicy

NSG vill skydda våra kunders personliga integritet. Med anledning av den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som träder i kraft 25 maj 2018 vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Läs gärna vår Integritetspolicy nedan:

1.    Vad är en personuppgift?

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet t ex namn, adress, personnummer, telefonnummer, bilder (foton), ljudupptagningar, fingeravtryck, DNA, elektroniska identiteter, exempelvis IP-nummer anses vara personuppgifter om den kan kopplas till en fysisk person.

2.    Vad är behandling av personuppgift?

Med behandling av personuppgifter avses hur ett företag samlar in, registrerar, lagrar, korrigerar och raderar personuppgifterna.

3.    Varför och vilka personuppgifter samlas in?

NSG samlar in olika personuppgifter i vårt affärssystem för att kunna göra affärer och förpliktelser med dig i form av avtal. Likaså att kunna bistå dig med information och service. Vi använder också dina personuppgifter till marknadsföring i form av nyhetsbrev och erbjudanden via e-post och post. NSG skickar även ut tidningen Aurum Forum till sina kunder per post. Då du besöker NSG’s butik kommer du också bli kameraövervakad.
NSG behandlar också personuppgifter som du själv har tillhandahållit genom att göra en webborder där följande obligatoriska uppgifter registreras:

•    Namn
•    E-post
•    Telefonnummer
•    Lösenord
•    Adress
•    Postnummer
•    Ort
•    Land

4.    Varifrån hämtar vi dina personuppgifter?

Förutom uppgifter du själv tillhandahållit NSG via att registrera dig på vår webbshop, gör NSG också en kreditupplysning om dig och av den anledningen behöver vi använda ditt personnummer. Personuppgifterna lagras i vårt affärssystem.

5.    Till vem delar vi dina personuppgifter?

NSG har som policy att inte lämna dina personuppgifter till tredje part för t ex direktmarknadsföring och vi använder inte dina personuppgifter till grund för statistik.

6.    Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter bara så länge det finns affärsförpliktelser (enligt bokförings- och skattelagstiftning, garantiåtagande).

7.    Dina rättigheter?

Du kan när som helst begära ut vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du har alltid rätt att be om ändring angående en personuppgift.
Likaså har du rätt till radering av dina personuppgifter vi har lagrade om dig under förutsättning att det inte finns legala skyldigheter för oss att lagra dem.

8.    Skydd av personuppgifter

Våra IT-system är till för att skydda dina personuppgifter. Endast ett fåtal behöriga anställda inom NSG kan hantera känsliga personuppgifter.
Läs mer om vårt affärssystem Pyramid och GDPR.

9.    Vem är ansvarig på NSG för insamling av personuppgifter?

Personuppgiftsansvarig är NSG Sweden AB, adress Västberga allé 36B, 126 30 Hägersten. Om du har frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta NSG via post eller e-post info@nsg.se

NSG Sweden AB's Integrity Policy

NSG wants to protect our customers' privacy. Due to the new EU Data Protection Regulation (GDPR), which comes into force on May 25, 2018, we want to inform you about how we handle your personal data.

Please read our Privacy Policy below:

1. What is personal data?

Personal data refers to any information directly or indirectly attributable to a living person such as name, address, social security number, telephone number, pictures (photos), audio recordings, fingerprints, DNA, electronic identities, such as IP numbers, are considered to be personal data if it can be linked to a natural person.

2. What is the processing of personal data?

Personal data processing refers to how a company collects, records, stores, corrects and deletes personal data.

3. Why and what personal data is collected?

NSG collects various personal data in our business system to be able to do business and obligations with you in the form of an agreement. Likewise, to assist you with information and service. We use your personal information for marketing in the form of newsletters and offers by e-mail and mail. NSG sends out the Aurum Forum magazine to its customers by mail. When you visit NSG's premises you will be under camera surveillance and recording.
NSG handles personal information that you have provided by making a web order where the following mandatory information is registered:


• Name
• Email
• Phone number
• Password
• Address
• Postcode
• City
• Country

4. Where do we retrieve your personal information?

In addition to the information you provided NSG by registering at our webshop, NSG also provides credit information about you and for this reason we need to use your social security number. Personal data is stored in our business system.

5. To whom do we share your personal information?

As a policy, NSG does not disclose your personal information to third parties, for example, direct marketing, and we do not use your personal data as a basis for statistics.

6. How long will your personal data be saved?

We save your personal information only as long as there are business obligations (according to accounting and tax legislation, warranty commitment).

7. Your rights?

You can request any personal information we have registered about you at any time. You are always entitled to request a change regarding a personal data. Similarly, you are entitled to delete your personal information we have stored about you, provided there are no legal obligations for us to store them.

8. Protection of personal data

Our IT systems are used to protect your personal information. Only a few competent NSG employees can handle sensitive personal data. Read more about our Pyramid and GDPR.

9. Who is responsible for NSG for collecting personal data?

Personal Data Responsible is NSG Sweden AB, address Västberga allé 36B, 126 30 Hägersten. If you have questions regarding the processing of your personal information, please contact NSG by mail or email info@nsg.se

Guldsmed som omarbetat en ring

Gör om dina guldsmycken

Läs mer
Sälja guld? Lämna in hos din lokala guldsmed

Sälj ditt guld

Läs mer
C.Hafner guldtackor

Köp guld som investering

Läs mer
Återvunnet guld - Vi värnar om miljö och mänskliga rättigheter

Återvunnet guld

Läs mer
mörkt vatten med guld

Om Guldalliansen

Läs mer
kontakta guldalliansen

Kontakta oss

Läs mer